شرکت معدنگوهران

(سهامی خاص)

تولید و تامین مواد اولیه معدنی

(Industrial Minerals Producer & Supplier Co.)

درباره ما:

 

شرکت معدنگوهران  در سال 1374 به شماره ثبت 11140 در اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان به ثبت رسیده است. هدف از تاسیس شرکت تامین نیازهای صنایع مختلف به مواد اولیه با توجه به ویژگیهای مورد نظر آن صنعت از منظر کارشناسی بوده است به طوریکه امکان تامین هر گونه نیاز صنایع مختلف بر حسب نوع درخواست فراهم گردیده است.